Ghadr , قدر , وبسایت علمی و فرهنگی قدر
سعید بهرامی

سعید بهرامی

طلبه

: درباره من

قلم من آنچیزیست که خواندم و فهمیدم ، نوشته های من سیر تکاملم هستند ، از چیزی دفاع میکنم که از خودش دفاع کرده باشد .

امتیاز : 8
مقالات : 10