سعید بهرامی

سعید بهرامی

با افتخار طلبه ام

: درباره من

قلم من آن چیزی است که خواندم و فهمیدم ، نوشته های من سیر تکامل من هستند ، و از چیزی دفاع میکنم که از خودش دفاع کرده باشد

امتیاز : 26
مقالات : 0