سیدجواد موسوی حسینی

سیدجواد موسوی حسینی

اول بنده خدا بعد طلبه

: درباره من

گامی بلند برای تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی

امتیاز : 8
مقالات : 0